I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową  https://sebken.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest:  4S Maksymilian Szułcik, 66-320 Trzciel, ul. Jana III Sobieskiego 31 , NIP 5961762297
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu, dostępnego na stronie https://sebken.pl.

3.   Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.   Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5.   Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6.   Właściciel https://sebken.pl zobowiązuje się do zapewnienia środków prawnych i organizacyjnych niezbędnych do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.

7. Wyłączenia prawa odstąpienia.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
• produkt został wykonany według indywidualnej specyfikacji Klienta i nie nadaje się do dalszej odsprzedaży.
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sebken.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel – 4S Maksymilian Szułcik, 66-320 Trzciel, ul. Jana III Sobieskiego 31, NIP 5961762297
 3. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 4. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży/świadczenia usług z Przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zyskuje uprawnienia Konsumenta, jeżeli produkt/usługa, który zakupil w https://sebken.pl  nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.
 8. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 10. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  1. dostęp do sieci Internet;
  1. adres poczty e-mail;
  1. oprogramowanie do otwarcia plików PDF np. Adobe AcrobatReader.
 1. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Klient po wejściu na stronę Sklepu, proszony jest o akceptacje Polityki Plików Cookies.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://sebken.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając login, adres e-mail oraz hasło.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Niezbędna jest cykliczna zmiana hasła przez Użytkownika.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  1. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 2. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  1. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  1. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  1. zamówienia Produktu;
  1. zmiany swoich danych;
  1. zmiany swojego hasła;
  1. sprawdzenia swoje zamówienia.
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie rejestracji.
 2. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie się do systemu.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
 2. Właściciel weryfikuje złożone przez Klienta zamówienie. Po pozytywnej weryfikacji Sklep Internetowy zatwierdza zamówienie w wiadomości e-mail, którą wysyła Klientowi. W momencie otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.
 3. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 4. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy, wysyłając w odpowiedzi wiadomość e-mail na adres [email protected] ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 5. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  1. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  1. wybór formy dostawy i płatności;
  1. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuje i place”;
  1. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  1. zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 8. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
 • telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu, dzwoniąc pod nr tel.: 509 22 77 22, (95) 74 31 232,
 1. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 8, pomijając stronę Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient, korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 8., powinien podać:
  1. nazwę, rozmiar, kolor i ilość produktów;
  1. imię i nazwisko odbiorcy; dokładny adres dostawy;
  1. numer telefonu kontaktowego;
  1. adres e-mail zamawiającego.
 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 2. Klient ma możliwość odbioru osobistego z wyznaczonego miejsca.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

2.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.   Dostępne formy płatności Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

4.   W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5.   Jeżeli Klient płaci kartą, zamówienie realizowane jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 1. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane do faktury VAT.
 2. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez odznaczenie zgody w Profilu Klienta, po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

VII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w polskich złotych, zawierają podatki i opłaty.
 2. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Cena ostateczna to cena produktu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzona jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Zamówione towary dostarczone są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
 2. Klient ma możliwość zorganizować transport własny, jednakże niezbędne jest ustalenie w sposób indywidualny terminów, kosztów i zakresu odpowiedzialności.
 3. Realizacja zamówienia wynosi od 7 do 28 dni roboczych. Dłuższy okres realizacji będzie ustalony z klientem w sposób indywidualny.
 4. Termin dostawy wynosi od 1 do 3 dni chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 5. Właściciel określa termin dostawy. W razie przekroczenia ustalonego terminu Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
 6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący jako Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 8. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar. W razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu przez Konsumenta nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 9. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym. Właściciel jest odpowiedzialny wobec kupującego jako Konsument na podstawie rękojmi rozdz. X Regulaminu, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 10. Towary dostarczane są na terenie Polski z wyłączeniem ogródków działkowych .

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia konsumenta. (Definicja w rozdz. II pkt. 7 niniejszego Regulaminu).

 1. Z zastrzeżeniem rozdz. I pkt. 7 niniejszego Regulaminu, kupujący jako Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

●       4S Maksymilian Szułcik, 66-320 Trzciel, ul. Jana III Sobieskiego 31, NIP 5961762297

●       e-mail: [email protected].

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela, nie jest on zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 4S Maksymilian Szułcik, 66-320 Trzciel, ul. Jana III Sobieskiego 31.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru, w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Klient, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

1.        Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24- miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2.        Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.:

o          listownie na adres: 4S Maksymilian Szułcik, 66-320 Trzciel, ul. Jana III Sobieskiego 31.

o          elektronicznie na adres: [email protected].

3.        W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4.        Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5.        W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6.        W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7.        Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8.        Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9.        Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XI. Zasady Gwarancji

Niniejszy rozdział dotyczy kupujących jako Przedsiębiorcy i Konsumenci.

1.        Produkty oferowane w Sklepie są objęte gwarancją. Warunki i okres gwarancji znajdują się, w opisie przy produkcie, na karcie gwarancyjnej.

2.        Minimalny okres gwarancyjny trwa 2 lata. Na określone produkty przysługuje okres trwania gwarancji 3 i 5 lat.

 XII. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących – osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XIII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://sebken.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Prawem właściwym do stosowania w relacjach z Przedsiębiorcami i Konsumentami jest prawo europejskie i prawo RP. Jeśli przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to mają one zastosowanie w niniejszej umowie.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia w drodzę mediacji.
 5. Zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca, mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń (tzn. w drodzę mediacji). Konsument może skorzystać z polubownego rozwiązania sporów drogą elektroniczną np. za pomocą unijnej platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. W razie braku porozumienia w drodze negocjacji lub mediacji, z kupującym występującym jako Konsument, właściwość sądu określana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
 7. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji lub mediacji.
 8. W razie powstania sporu, gdy kupującym jest Przedsiębiorca, prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, zgodnie z miejscem siedziby 4S Maksymilian Szułcik.